Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van City Xplore, gevestigd te Zundert, ingeschreven bij de Kamer van koophandel, onder nummer 20114943, te Breda.

Artikel 1: Inleidende Bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van City Xplore. De door City Xplore vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met city xplore of het deelnemen aan een activiteit van city xplore of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.2  Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van city xplore, tenzij city xplore en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

2.3 city xplore is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als city xplore deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Betaling

3.1 Na betaling kunt u het pakket downloaden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 city xplore is aansprakelijk indien het pakket niet overeenkomstig de verwachtingen wordt geleverd, dat volgens de verwachtingen welke de deelnemer op grond van de opdrachtinformatie, de in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.

4.2 city xplore aanvaardt tijdens de activiteiten geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bagage en documenten ongeacht de oorzaak.

4.3 city xplore is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting of het onjuist handelen of niet-handelen.

4.4 Deelname aan de activiteiten vindt altijd plaats op eigen risico van de deelnemers.

Artikel 5: Annulering van de bestelling

5.1. Na betaling is het niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren.

Artikel 6: Retourneren van het pakket

6.1 Aangezien de pakketten digitaal worden verzonden, is het niet mogelijk om een pakket te retourneren.

Artikel 7: Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht van de geleverde producten en diensten ligt geheel bij city xplore.

7.2 Gebruikmaking van deze producten door derden is niet toegestaan.

Artikel 8: Klachten

8.1 Ondanks alle zorgen is het mogelijk dat de opdrachtgever een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zo spoedig mogelijk aan city xplore kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Bij een geschil over een bestelling zullen beide  partijen trachten dit in goed overleg op te lossen.

9.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen.

© 2004-2020 City Xplore